Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring General Data Protection Regulation
Brochus verwerkt en gebruikt de gegevens die u ons verstrekt teneinde u te contacteren om te antwoorden op uw vragen, uw bestellingen te verzenden en u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Als de gegevens niet verstrekt worden, kan u niet gecontacteerd worden en kunnen bepaalde bestellingen niet worden geplaatst. De gegevens worden voor opgeslagen voor onbepaalde termijn. U kan ons steeds per mail via info@brochus.com vragen om inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om klacht in te dien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Art. 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting op zich neemt.

Art. 2 Definities

 • De “verkoper” is Brochus, met BTW nummer BE0566.931.049, gevestigd te Constitutiestraat 28, 2060 Antwerpen.
 • De “klant” is degene die het product aankoopt. Dit kan een onderneming of een consument zijn.
 • “Ondernemingen” zijn, overeenkomstig art. I.1., 1° Wetboek economisch recht (zie infra), alle natuurlijke personen of rechtspersonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven, alsmede hun verenigingen.
 • Consumenten” zijn, overeenkomstig art. I.1., 2° Wetboek Economisch Recht, alle natuurlijke personen die haldelen voor doeleinden die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 • Het “product”, het voorwerp van de overeenkomst, is het product zoals geafficieerd op de website of zoals het op een andere wijze wordt aangeboden aan de klant.
 • Met het “Wetboek van economisch recht” wordt bedoeld het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013.

Art. 3 Website

De verkoper streeft ernaar om de informatie op de website zo correct en up-to-date mogelijk te houden. De omschrijvingen zijn evenwel steeds van algemene aard. Ze zijn niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De omschrijvingen kunnen niet als persoonlijk of professioneel advies beschouwd worden.

Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

Het sluiten van de overeenkomst veronderstelt kennisname van de bepalingen in deze algemene voorwaarden en uitdrukkelijke akkoordverklaring met de inhoud ervan.

Art. 5 Prijs

De “prijs” is deze geafficieerd op de website. De geafficieerde prijs is inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De verzendkosten worden, tenzij anders vermeld, apart aangerekend. Er worden geen verzendkosten aangerekend als de klant de goederen ophaalt op een door de verkoper aan te duiden locatie.

Art. 6 Betaling

De klant kan betalen via de betalingssystemen via de website of via overschrijving op:

 • Rekeningnummer: BE08 0017 4153 9313
 • Naam: Brochus
 • Adres: Constitutiestraat 28, 2060 Antwerpen, België

Art. 7 Levering

De levering gebeurt op het adres dat door de klant werd opgegeven als het leveradres. Het adres kan enkel gewijzigd worden mits uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de verkoper.

De levering gebeurt door de verkoper zelf of door logistieke dienstverleners. De verkoper is volledig vrij in de manier waarop de levering geschiedt. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra hij of een derde door hem aangewezen partij de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

Art. 8 Klachtenbehandeling

Eventuele klachten kunnen per post, per email of telefonisch doorgegeven worden. De verkoper bevindt zich ertoe om de klachten uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst te beantwoorden.

Art. 9 Toepasselijk recht

Niet tegenstaande dwingende wettelijke bepalingen, is op de verhouding tussen de verkoper en de klant enkel het Belgische recht van toepassing.

Art. 10 Bevoegde rechtbank

Niet tegenstaandedwingende wettelijke bepalingen, zijn de Hoven en de rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de verkoper en de klant.


 

 1. Bepalingen specifiek voor consumenten

Art. 11 Sluiten van de overeenkomst

De overeenkomst komt pas tot stand bij betaling van de prijs via de daarvoor op de website voorziene kanalen of via overschrijving. Het sluiten van de overeenkomst wordt bevestigd via het emailadres en/of het telefoonnummer dat de consument opgeeft bij bestelling.

Art. 12 Levering

De goederen worden in ieder geval niet later dan 20 dagen na totstandkoming van de overeenkomst overgedragen aan de consument. Als de goederen niet binnen deze termijn worden geleverd, heeft de consument het recht op de overeenkomst te beëindigen. De verkoper betaalt alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen terug.

Art. 13 Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de goederen werden geleverd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stelt de consument de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (per post, per email of telefonisch) op de hoogte van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van de verkoper terug. De verkoper betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de verkoper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument. De goederen moeten binnen de 14 dagen teruggezonden worden of worden overhandigd aan een persoon die door de verkoper is gemachtigd om ze in ontvangst te nemen. Het herroepingsrecht gaat verloren als het product uit zijn verpakking is gehaald of is geopend.

Art. 14 Wettelijke waarborg van conformiteit

Indien de consument een gebrek vaststelt of indien het goed niet conform is met de omschrijving op de website, dient hij de verkoper daar onverwijld van in kennis te stellen per post, per email of telefonisch. Het gebrek of de non- conformiteit dient ten laatste twee maanden na de levering te worden gemeld.

De consument heeft de keuze tussen de kosteloze herstelling of vervanging van het product of de ontbinding van de overeenkomst. Als de herstelling of vervanging om één of andere reden niet meer mogelijk zou zijn, kan de verkoper ervoor opteren om de overeenkomst te ontbinden en de door de consument betaalde bedragen integraal terug te betalen.

Een niet opeenvolgende nummering van genummerde producten of kleine scheurtjes in de verpakking, kunnen alleszins niet als gebrek worden aangemerkt.

Het product wordt enkel geacht geschikt te zijn voor het gebruik waarvoor het normaal voorzien is.

Art. 15 Privacy

De persoonsgegevens die door de consument worden meegedeeld in zijn contacten met de verkoper, worden gebruikt als contactgevens en voor klantenbeheer. De gegevens worden niet meegedeeld aan derden.

De consument kan steeds inzage vragen in de inhoud van gegevens die de verkoper over hem heeft verzameld. Hij kan steeds de aanpassing of de verwijdering van deze gegevens vragen. Hij kan steeds vragen om de gegevens in de toekomst niet meer te gebruiken voor marketingdoeleinden. Deze vraag kan gesteld worden per post, email of telefonisch.

 

 

Modelformulier voor herroeping

Aan

Brochus

BE0566.931.049

Constitutiestraat 28

2060 Antwerpen

info@brochus.com

 

Wij delen u hij bij mede dat wij de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen of de volgende dienst herroepen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ontvangen op:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Op adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Handtekening (indien verstuurd per post):

 

 

 

 

 • Bepalingen specifiek voor ondernemingen

Art. 16 Aanbiedingen en offertes

De aanbiedingen en/of offertes van de verkoper zijn steeds vrijblijvend en kunnen, zolang ze niet zijn aanvaard, op elk ogenblik worden herroepen. Het feit dat zij een termijn voor aanvaarding bevatten, doet hieraan geen afbreuk.

De aanvaarding van aanbiedingen of offertes gebeurt schriftelijk of per email. De verkoper kan een mondelinge aanvaarding accepteren alsof die schriftelijk gedaan zou zijn.

Art. 17 Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst, is de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum. Indien de onderneming niet betaalt binnen de voorziene betalingstermijn, is van rechtswegen en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur.

Art. 18 Leveringen

Naargelang werd overeengekomen, stelt de onderneming de verkoper in staat om de goederen te leveren of stelt de verkoper de onderneming in staat om de goederen op te halen. Dit houdt in dat de goederen door de verkoper ter beschikking van de onderneming worden gesteld en dat de onderneming ze in ontvangst neemt. Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de levering of de ophaling tijdens de normale kantooruren op de plaats die werd overeengekomen. Behoudens andersluidende overeenkomst, is deze plaats in België.

Indien de goederen bij levering zonder geldige reden niet in ontvangst worden genomen of niet op het afgesproken tijdstip worden opgehaald, is de onderneming aan de verkoper een vergoeding verschuldigd ter compensatie van de gebruikelijke gemaakte en/of te maken logistieke kosten.

Art. 19 Risico

Het risico blijft voor de verkoper tot op het tijdstip dat de goederen in de feitelijke beschikkingsmacht van de onderneming of een door hem aangeduide derde komen.

Art. 20 Beperking van Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bijvoorbeeld gevolgschade of gederfde winst.

Art. 21 Overmacht

Als de nakoming van de verbintenissen van verkoper of de onderneming door overmacht langer dan één maand zijn vertraagd, kan de overeenkomst door elk van beiden worden beëindigd. Onder overmacht valt ook het geval waarin de leveranciers van de verkoper in gebreke blijven hun verplichtingen uit te voeren. De verkoper brengt de onderneming hiervan op tijd op de hoogte.

Art. 22 Verkoopprijs

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is het de onderneming verboden om de goederen aan te bieden voor een lagere prijs dan die waartegen de verkoper ze aanbiedt aan consumenten. De prijs waaraan de goederen aan de consument worden aangeboden, is deze zoals geafficieerd op de website.

Art. 23 Geschillen en invordering

Alle kosten gemaakt voor de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, komen ten laste van de onderneming.

Art. 24 Schuldvergelijking

Behoudens andersluidend beding, is schuldvergelijking uitgesloten.